Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Kalendarium 200-stu lecia

Ślady kultu przed ustanowieniem Parafii w miejscowości Stany.
W opisie sporządzonym z 1567 r, wspomniany jest drewniany kościół, który mieścił się w sąsiedztwie zamku Przyszowskiego wybudowany z drzewa sosnowego, w którym znajdowało się trzy ołtarze.
(Gaj-Piotrowski, Królewski Zamek w Przyszowie s. 29 nn)

W 1697 roku Michał Artur Tarnowski ufundował pierwszą kaplicę w miejscowości Stany, gdzie mogły być sprawowane nabożeństwa, a wioska była poddana pod kuratelę probostwa w Grębowie.
1801 1802 – zostaje wybudowany drewniany kościół staraniem grębowskiego proboszcza Jana Gwalberta Przemykalskiego, z fundacji Rozalii Tarnowskiej i wsparciu miejscowej ludności.

Od ustanowienia parafii Stany
Rozporządzenia władz austriackich poprzedzające ustanowienie parafii STANY: Dekret z 18 lutego 1818 r. nr 1415 wydany przez CK urzędu okręgu rzeszowskiego oraz Dekret z 22 lipca 1818 roku nr 33352 wydany przez Gubernium we Lwowie. Na podstawie tych rozporządzeń władze kościele mogły erygować nową parafię. Do nowopowstałej parafii dołączono wioski z sąsiednich parafii tj. Grębowskiej i Rozwadowskiej, a w późniejszym terminie także z Raniżowa, jak chodzi o Maziarnię, której przyłączenie do parafii Stany nastąpiło w 1890 r, na co wskazywałaby adnotacja w Schematyzmie Diecezji Przemyskiej z tego roku. Na pocz. XX wieku do Parafii Stany należały takie wsie i przysiołki jak Kozły, Załęże, Przyszów Królewski, (kameralny), Laski, Prusoty, Burdy (Burdze), Kołodzieje, Ruda, Staw oraz Bojanów z przysiółkami Pietropolem, Gojanowem i Dąbrówką. Przyszów Szlachecki przypisany był do Grębowa, zaś Maziarnia do Jeżowego.
1823 – zainstalowanie na stałe probostwa w Stanach ? 28 października 1823 nominację na proboszcza otrzymał ks. Michał Kleczyński
1826 – Powstała drewniana dzwonnica naprzeciw wejścia do kościoła, przykryta gontem, na której podwieszone były dzwony.
1884 – konsekracja kościoła przez sufragana przemyskiego biskupa Ignacego Łobosa, gdy proboszczem był ks. Antoni Nowotarski (1876?1890). Z tej okazji wyposażono kościół w nowe nastawy ołtarzowe.
1886 – wyposażenie kościoła w dwa mosiężne żyrandole i dwie lampy wieczne wykonane przez metaloplastyka z Sanoka,
1890 – ściany i sufit pokryto farbą olejną, a także wymalowano kilka obrazów na ścianach i na suficie,
1907 – prof.. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wojciech Weiss maluje obraz Matki Bożej Różańcowej do ołtarza bocznego oraz obraz Serca Jezusowego.
1928 – 1930 malarz lubelski Władysław Barwicki maluje trzy obrazy do kościoła w Stanach: Jezusa Ukrzyżowanego na wzór krzyża z Limpias, św. Jana Gwalberta na koniu i św. Tekli.
1941 – Zawieszenie działalności Parafii Stany i wezwanie ludności pobliskich wiosek do opuszczenia terenu przez niemieckie władze Luftvafe
1943 – przeniesienie drewnianego kościoła do Stalowej Woli. Został on poświęcony 12 grudnia 1943 r., gdzie znajduje się do dziś pod wezwaniem św. Floriana. Tym samym stał się pierwszym kościołem oraz macierzystym kościołem dla wszystkich parafii, które obecnie istnieją na terenie tego miasta.
Przywrócenie parafii Stany po zakończeniu II wojny światowej.
1945 ? postawienie prowizorycznej kaplicy na sprawowanie nabożeństw.
1948 – Wybudowanie nowego kościoła z drewna. 1948
Poświęcenie kościoła 29-09-1948 r. w uroczystość św. Tekli
W latach 1953 ? 1954 odzyskanie konfesjonałów ołtarzy, organów, chrzcielnicy i ambony
1956 – zewnętrzne ściany kościoła zostały oszalowane deskami, jako wotum dla Matki Bożej, a wewnątrz wykonano drugą powałę.
1956 – postawiono nową dzwonnicę.
1964 – malowanie kościoła. Projekt opracował i równocześnie był wykonawcą artysta prof. Marian Stroński z Przemyśla.
1975 r. ? konsekracja kościoła. Z tej okazji na chórze kościelnym zamontowano nowe 12 głosowe organy, a w ołtarzu głównym ufundowano pancerne nowe tabernakulum. W tym samym roku powstała także nowa dzwonnica, do której zakupiono nowy 350 dzwon.
1975 ? wybudowano nowa dzwonnicę na podstawie betonowej, gdzie zamontowano nowy dzwon wagi 350 kg,
1977 ? Poświęcenie nowo powstałej kaplicy w Przyszowie Ruda. Dokonał tego bp Ignacy Tokarczuk dnia w 1 lipca 1977. Kaplica otrzymała tytuł Niepokalanego Poczęcia MMP.
1981 rozpoczęcie budowy nowego murowanego kościoła, gdzie kiedyś znajdowała się stara plebania, Projekt budowlany został opracowany przez inż. Władysława Jagiełłę z Rzeszowa i jego zespół, a prace budowlane prowadzili miejscowi murarze: Bednarz Jan ze Stanów, jako główny wykonawca, Bednarz Bolesław z Maziarni, Bednarz Bronisław z Przyszowa Zapuście i Popek Józef z Maziarni.
14 lipca 1985 – Poświecenie kościoła przez bpa Bolesława Taborskiego roku.
1984 – 1989 wykonanie wystroju kościoła z wypalanej ceramiki w tym krzyż w prezbiterium i sceny ewangeliczne, 15 scen ?drogi krzyżowej? w nawie głównej, ołtarz soborowy, ambonka i baptysterium.
1988 ? wykonanie nowych mechanicznych 22 głosowych organów przez firmę Truszczyńskich z Warszawy, które poświęcił bp Edward Białogłowski,
W 1989 roku nastąpił podział parafii i utworzono nową p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny włączając w jej terytorium wioskę Przyszów Ruda, Przyszów Burdze, gdzie wybudowano także nową murowaną kaplicę, Przyszów Staw, Przyszów Szlacheckie i Przyszów Kliny. Przy kościele w Stanach pozostały miejscowości: Stany, Bojanów, Maziarnia, Załęże, Kozły, Krochowa, Przyszów Łapówka, Przyszów Katy oraz Przyszów Zapuście.
1990 – zamontowanie i poświęcenie kilku witraży ufundowanych przez rodaków ze Stanów Zjednoczonych.
1993 – nastąpiła nowa organizacja polskich diecezji i parafia Stany weszła w skład diecezji Sandomierskiej
1994 wykonanie ogrodzenia wokół kościoła
1995 – urządzono kaplicę w sali położonej na I piętrze ponad garażami Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przyszów Zapuście.
2000 – zainstalowanie ozdobnych żyrandoli i kinkietów przez firmę metaloplastyki Stanisława Stopyry z Grodziska Górnego.
2002 ? 2007 budowa kaplicy matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Bojanowie
2006 ? 2007 wykonanie figury Niepokalanej wyrzeźbiony w drewnie na wzór Cudownego Medalika, jaki otrzymała św. Katarzyna Labure w 1830 r. w Paryżu. Rzeźbę wykonał artysta Józef Powroźnik z Przeworska,
1 maja 2007 r. Poświęcenie kaplicy w Bojanowie przez bpa Edwarda Frankowskiego.
2007 – biskup pomocniczy Edward Frankowski dokonał poświęcenia pamiątkowego krzyża i placu pod nowej kaplicy w Przyszowie Zapuściu.
2008 ufundowanie tabernakulum do kaplicy w Bojanowie. początek przechowywania Najświętszego Sakramentu.
2008 – Komitet Budowy kaplicy w Przyszowie przekształcił się w formalne stowarzyszenie o nazwie Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 czerwca 2008 roku. Siedzibą Komitetu Budowy Kaplicy stał się Dom Kultury w Przyszowie.
Pozwolenie na budowę parafia otrzymała dnia 22 lipca 2008 roku, po czym niezwłocznie przystąpiono do pierwszych prac.
W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego,
11 października 2013 roku kaplica w Przyszowie Zapuściu została oddana do użytku. Ks. Bp Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz odprawił w niej pierwszą Mszę św. I dokonał poświecenia.
27 kwietnia 2015 roku na mocy dekretu bpa Nitkiewicza kaplicy w Przyszowie została nadany tytuł św. Jana Pawła II. Ks. Biskup zalecił odprawianie uroczystej Mszy św. w doroczne wspomnienie św. Jana Pawła dnia 22 października każdego roku.
2007?2018 trwają systematyczne prace konserwatorskie przy budynku drewnianego kościoła z 1948 r.