Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Proboszczowie parafii Stany na przestrzeni 200-lecia.

Chociaż parafia formalnie istniała od 1818 roku, to jednak do roku 1823 nie posiadała na stałe kapłana, który by sprawował troskę duszpasterską. W tym przejściowym okresie czynił to sam proboszcz grębowski, ks. Jan Gwalbert Przemykalski osobiście, lub z pomocą swych współpracowników, podejmując posługę sakramentalną i prowadząc działania administracyjne. W księgach metrykalnych najczęściej widnieje jego podpis z tego okresu.

Po rozwiązaniu problemu uposażenia dla nowego proboszcza do parafii Stany został skierowany ksiądz Michał Kleczyński. Urodził się w 1781 roku. Nauki powszechne pobierał w Laurowie, w okręgu samborskim, humanistyczne w Przemyślu, a filozofię i teologię studiował we Lwowie. Święcenia przyjął w 1807 roku, po czym został skierowany jako kapelan do więzienia w Samborze, gdzie przy więziennym kościele był prepozytem. Po 15 latach tej posługi został kapelanem w szpitalu wojskowym, a 28 października 1823 otrzymał nominację na probostwo do Stanów. Jako duszpasterz cieszył się dużym poważaniem, prowadził starannie wszystkie księgi parafialne, nauczał poprzez głoszenie kazań, jako, że szkoły w tym czasie w Stanach nie było. Jego posługa, jako proboszcza w Stanach, trwała do roku 1828, po czym źródła kościelne milczą o dalszych jego losach.

Ksiądz Wawrzyniec Konkolowski. Był kolejnym proboszczem w parafii Stany. Urodzony w 1796 r., kształcił się w szkole powszechnej i gimnazjum w Rzeszowie. Filozofię i pierwszy rok teologii ukończył we Lwowie, a pozostałe 3 lata teologii ukończył w Przemyślu. Święcenia przyjął w roku 1822. Bezpośrednio po nich został skierowany do katedry przemyskiej jako wikariusz, gdzie pełnił posługę przez 5 kolejnych lat. Od 23 września 1827 r. podjął obowiązki duszpasterza w Stanach. Posługę tę pełnił przez 7 lat. Pomagał proboszczowi z Jeżowego udzielając sakramentu chorym oraz chrzcząc dzieci mieszkańcom Maziarni, która wówczas stanowiła część tamtejszej parafii. Po koniec swojej posługi w Stanach zapadł na obustronną gruźlicę płuc, co poważnie utrudniało mu głoszenie kazań. Zmarł 29 września 1836 roku w Stanach. Prawdopodobnie jego ciało spoczywa na parafialnym cmentarzu w bliżej nieokreślonym miejscu.

Ksiądz Wiktor Kubicki. Nie był proboszczem, ale przez krótki okres administrował parafią po śmierci księdza Konkolowskiego. Urodził się w 1811 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku1834 i najpierw został skierowany, jako wikariusz do Mościsk. Stamtąd przybył do Stanów, gdzie powierzono mu administrowanie parafią do czasu zamianowania nowego proboszcza. Potem został skierowany do Rymanowa w charakterze wikariusza.

Ksiądz Edmund Oraczewski. Został zamianowany na stanowisko proboszcza w Stanach 8 lipca 1837 r. Urodził się w 1807 r. Kształcił się w szkole powszechnej i gimnazjalnej w Rzeszowie, filozofię studiował we Lwowie, a teologię skończył w Przemyślu. Wyświęcony na kapłana w 1833 r. Przez rok pracował jako wikariusz w Jaśle, następnie około półtora roku w Rzeszowie i tyle samo w Żołyni. W 1836 zdał z wyróżnieniem egzamin konkursowy na proboszcza. Jako duszpasterz Stanów prowadził nauki ewangelizacyjne i katechezy praktycznie w każdą niedzielę i święto. Ponadto podejmował prace naprawcze w parafii. Po upływie niespełna 5 lat przestał pełnić tę funkcję w Stanach, a co do dalszych jego losów brak wiarygodnych informacji.

Ksiądz Leopold Niedzielski. Gdy nastąpił wakat po księdzu Oraczewskim w 1842 r. został skierowany do posługi duszpasterskiej w Stanach w charakterze administratora. Urodzony w 1800 r. zdobył wykształcenie podstawowe w Samborze, a filozofię i teologię studiował w Przemyślu. Pracę duszpasterską pełnił w wielu parafiach. Po święceniach w roku 1829 pracował w Samoklęskach, następnie Bielinach, Pniowie, Łętowni, Brzózie, Górnie, Przysietnicy, Pysznicy i Miechowie. Kiedy do parafii Stany został zmianowany nowy proboszcz, objął funkcję administratora parafii Michałówka w dekanacie Mościckim.

Ksiądz Antoni Duszyński (proboszcz w latach 1843 ? 1864). Urodził w 1811 r. W Nowym Sączu ukończył szkołę powszechną i gimnazjalną, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie po ukończeniu studiów w 1835 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach zaczął pracę jako wikariusz w Leżajsku, następnie w Grodzisku, Górnie, Przeworsku i Jarosławiu, a 18 marca 1843 r. został zamianowany na probostwo w Stanach. Ze względu na problemy zdrowotne, zwłaszcza słaby słuch, w pracy duszpasterskiej wspomagali go księża wikariusze: Franciszek Głodkiewicz, Franciszek Pigulski, Józef Kilar, Franciszek Staruszkiewicz, Karol Szczepański, następnie przez długie lata ksiądz Jan Wojtuń, później księża Bernard Birkenmajer i Jan Kamiński. Ks. Antoni Duszyński zmarł w Stanach dnia 1 września 1864 roku w wieku 53 lat. Najprawdopodobniej został pochowany na parafialnym cmentarzu, lecz do dziś nie zachował się wyraźny ślad jego grobu.

Po śmierci księdza Duszyńskiego przez kilka miesięcy parafią administruje ostatni jego wikariusz, ks. Jan Kamiński do czasu zamianowania następcy zmarłego proboszcza.

Ksiądz Bernard Birkenmajer (proboszcz parafii w latach 1865 ? 1872) Urodził się w roku 1819. Po ukończenie Seminarium Duchownego w Przemyślu przyjął świecenia kapłańskie dnia 22 września 1850 roku. Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach: Bieździedza, Strzyżów, Dobrzechów, Dębowiec, Rozwadów, Stany i Brzóza Królewska. 25 stycznia 1865 roku ponownie przybył do Stanów zamianowany na urząd proboszcza tej parafii, który to urząd sprawował przez siedem lat, do kwietnia roku 1972. Pod koniec jego duszpasterzowania pojawia się informacja o istnieniu szkoły parafialnej, której początki datują się na rok 1870. O tej szkole, jako parafialnej, schematyzmy Diecezji przemyskiej wspominają przez kolejne lata do roku 1875, a w następnych wskazuje się ogólnie na istnienie jednej szkoły w parafii. Pośród dawnych dokumentów zachowała się kopia jednego z najstarszych inwentarzy, sporządzona własnoręcznie przez księdza Birkenmajera, którego oryginał zapisano w języku niemieckim w 1821 roku. Ów inwentarz zawiera zapis o dokumencie fundacyjnym z 22 lipca 1818 roku, o numerze 33352, który otrzymał ks. Przemykalski, jako podstawę do utworzenia nowej parafii w Stanach. Ks. Brkenmajer, po zakończeniu posługi proboszcza w Stanach, był jeszcze proboszczem we Wrzawach i Rozwadowie.

Ksiądz Kajetan Łomiński (proboszcz w latach 1872 ? 1875). Proboszczem był niespełna trzy lata. Urodził się w 1827 roku. Świecenia kapłańskie przyjął w Przemyślu w roku 1853. Zanim przybył do Stanów, był wikariuszem w Tarnawcu, Grodzisku, Kołaczycach, Dębowcu, Spie. Z tej ostatniej parafii przyszedł na probostwo w Stanach. W pracy duszpasterskiej pomagał mu ks. wikary Jan Urbańczyk. Po roku 1875 nie ma żadnych wzmianek o ks. Łomińskim co do dalszych jego losów.

Ks. Antoni Nowotarski (proboszcz parafii w latach 1875 ? 1890). Urodził się w 1827 w Rymanowie jako syn Macieja i Teresy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1853 roku, a następnie jako wikariusz pracował Jaworowie, Pniowie, Kołaczycach, Sokołowie, Racławicach, i Rozwadowie. Z Rozwadowa skierowany na okres trzech miesięcy do Pysznicy, aby znów powrócić do Rozwadowa, po czym przez cztery lata był wikariuszem w Racławicach skąd objął probostwo w Stanach w roku 1875. Posługę tę pełnił do śmierci, która nastąpiła 21 kwietnia 1890 r. Jego ciało spoczywa na parafialnym cmentarzu w Stanach w pobliżu kaplicy Komorowskich. Za księdza Nowotarskiego miała miejsce konsekracja kościoła poprzedzona pracami renowacyjnymi, malowaniem kościoła oraz ufundowaniem nowych nastaw ołtarzowych.

Ksiądz Franciszek Jagoda (proboszcz w latach 1890 ? 1897) Urodzony 30 września 1823 roku, przyjął świecenia kapłańskie 16 lipca w roku 1838. Posługiwał w charakterze wikariusza w Gniewczynie, Jeżowem, Pysznicy, Sędziszowie, Majdanie, Pniowie, Grodzisku oraz Spie. Proboszczem został zamianowany najpierw do Michałówki, a następnie do Stanów w 1890 r. Na początku przez kilka mies. był kuratorem tej parafii. Zmarł w Stanach 8 września 1897 r. i został pochowany na parafialnym cmentarzu. Przez kilka kolejnych miesięcy parafią administrował ks. Aemilianus Zygmunt.

Ksiądz Jan Burda. Zamianowany został proboszczem w Stanach w roku 1898. Urodził się w 1858 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1877. Wcześnie był wikariuszem min. w parafiach: Pantalowice, Niewodna, Pełnił te funkcję do roku 1903, a pomagał mu ks. Stefan Fus ? profesor teologii, asesor w Konsystorzu w Przemyślu, późniejszy dziekan dekanatu Rudnickiego. Ks. Burda od roku 1904 ze względów zdrowotnych nie pełnił żadnej funkcji. Zmarł 12 kwietnia 1905 r. w Majdanie Kolbuszowskim.

Ksiądz Tadeusz Marian Stachurski
(proboszcz parafii w latach 1909 ? 1915). Urodzony 22 listopada 1870 r. w Samborze, w mieście położonym nad rzeką Dniestr. Naukę pobierał w szkole powszechnej i Gimnazjum w Samborze, a następnie odbył studia teologiczne w seminarium przemyskim, które zakończył przyjęciem święceń kapłańskich 11 lipca 1897 r. Przez 3 lata pracował jako wikariusz w Bieździedzy, a następnie w Mościskach przez 1 rok. Od 1901 r. pełnił obowiązki katechety w szkole ludowej w Rymanowie, z kolei był wikariuszem w Łączkach, a potem w Rzeszowie. Po złożeniu egzaminu proboszczowskiego otrzymał samodzielne stanowisko proboszcza w Stanach w 1908 r., parafii dekanatu rudnickiego. Podjął się dzieła uspołecznienia wśród powierzonych mu parafian zakładając w tym celu Związek Katolicko-Społeczny, którego pracę koordynował. Na czas jego pracy duszpasterskiej w parafii Stany nakłada się wybuch I wojny światowej i związane z tym problemy, m.in. działania wojenne. Na terenie obecnej parafii Przyszów-Ruda, który dawniej wchodził w obręb parafii Stany znajduje się wojskowy cmentarz, gdzie pochowano żołnierzy poległych na linii frontu austriacko-rosyjskiego przebiegającej w tych stronach (w 2014 r. został odsłonięty i poświęcony pomnik dla upamiętnienia tej bratobójczej walki). Ks. Stachurski w 1915 r. został mianowany proboszczem w Trzcianie, gdzie pracował aż do śmierci, która miała miejsce 23 lipca 1931 r

Ksiądz Franciszek Kułak (proboszcz w latach 1916 ? 1935). Ur. 16 lipca w 1872 r. w Wolicy Piaskowej. Ukończył Wyższe Gimnazjum w Rzeszowie i otrzymał świadectwo dojrzałości. Seminarium ukończył w Przemyślu i przyjął święcenia w dniu 30 czerwca 1901 r. Droga posługi kapłańskiej wyglądała następująco. Pierwszą parafię po święceniach, jako wikariusz, otrzymał w Milczycach, gdzie pracował 2 lata i 10 mies., następnie objął ekspozyturę w Barze od 1904 ? 1906 r. Dwa i pół roku był wikariuszem we Frysztaku (1906-1909) z kolei półtora roku pracował jako wikariusz w Kurzynie. Objął ekspozyturę w Koniuszkach Siemianowskich gdzie był ponad 5,5 roku (1910 ? 1915). Pięć miesięcy był wikarym w Jeżowem skąd w 1915 został zamianowany na współpracownika proboszcza w Stanach, którym był Ks. Tadeusz Stachurski, a następnie w dniu 29 grudnia 1915 roku został proboszczem Stanów. Już jako proboszcz w parafii Stany, w 1919 został odznaczony tytułem honorowego kanonika. Biskup przemyski zamianował księdza Kułaka kanonikiem katedralnym. W notatce powizytacyjnej z 23 września 1918 roku sporządzonej przez rudnickiego dziekana podkreślona została jego gorliwość duszpasterska, dbałość o piękno świątyni i jej wyposażenie oraz troska o katechizację dzieci szkolnych. Jego staraniem do kościoła zostały namalowane nowe obrazy min. patronów parafii, św. Jana Gwalberta i św. Tekli, wykonane przez lubelskiego malarza Władysława Barwickiego. Ks. Kułak zmarł w 1935 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Stanach.

Po śmierci księdza Kułaka krótko parafią administrował ksiądz Stanisław Bryś. W czasie tej posługi sporządził dwa inwentarze parafii Stany w 1936 roku.

Ksiądz Jakub Przybyłowicz
(proboszcz w latach 1936 ? 1941). Urodził się w Kobylance, wiosce należącej do powiatu Gorlickiego, diecezja tarnowska, 12 lipca w roku 1893. Naukę w Gimnazjum pobierał w Gorlicach, po czym rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Po ukończeniu studiów został wyświęcony na kapłana 22 sierpnia 1922 r. w Przemyślu. Pełnił posługę wikariusza w Kosinie, Przeworsku, Mrowli, Brzyskach i Bukowsku. W 1931 roku został zamianowany administratorem, a następnie proboszczem w Rumnie, która to funkcję sprawował do roku1936. Po rezygnacji z probostwa w Rumnie, został skierowany do parafii Stany najpierw, jako administrator, a następnie jako proboszcz. Podczas II wojny światowej na wskutek zajęcia terenów parafii Stany pod zarząd wojsk niemieckich Luftwaffe oraz wysiedleniu mieszkającej tam ludności, w marcu 1941 roku został zmuszony opuścić Stany, a 13 listopada 1941 zostało mu powierzone administrowanie parafią Zaleszany. Zmarł 10 stycznia 1967 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zaleszanach.

Ksiądz Franciszek Glazar (administrator od sierpnia 1945 do października 1946) urodził się 11 września 1906 roku w Rożwienicy. Podstawowe nauki pobierał w Jarosławiu, gdzie ukończył Gimnazjum. Studiował teologię w Przemyślu i został wyświecony na kapłana 30 maja 1931 roku. W roli wikariusza był na parafiach Jasienica, Przybyszówka, Laszki i Odrzykoń, a po półrocznym urlopie, jako administrator, a następnie proboszcz w parafii Polana. Kolejno pełnił funkcję administratora w Lutowiskach i wikariusza w miejscowości Końskie, parafia Dydnia. W 1945 r. został zamianowany administratorem do parafii Stany, która podnosiła się po zawierusze wojennej. Z pomocą ludzi postawił prowizoryczną szopę, pomiędzy cmentarzem, a miejscem, gdzie przed wojną stał drewniany kościół, gdzie sprawował Eucharystię. Po kilkunastu miesiącach zrezygnował z administrowania w Stanach. Zamianowany został stałym katechetą w Nisku, a następnie Brzozowie. Zmarł 30 sierpnia 1951 roku.

Ks. Roman Dobrzański
(proboszcz w latach 1946 ? 1969) (pochowany na cmentarzu parafialnym) Pochodził z Żołyni, gdzie się urodził 22 stycznia 1912 roku, jako syn Władysława i Franciszki z d. Cisek. Przyjął chrzest 3 lutego tego samego roku. Po ukończeniu Gimnazjum w Nowym Sączu w 1932 roku wstąpił do Seminarium w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937 r. W lipcu objął pierwszy wikariat w Kołaczycach, następnie we wrześniu tego samego roku skierowany do Frysztaka a w miesiąc później do Dzikowca. W 1938 roku została zamianowany wikariuszem do parafii w Leżajsku i funkcję tę pełnił do sierpnia 1946 roku. 17 sierpnia tego roku, otrzymał skierowanie na administratora parafii Stany. W tej roli pozostał do swojej śmierci dnia 18 grudnia 1969 roku. Został pochowany na cmentarzu w Stanach. Ks. Dobrzański stanął przed niełatwym zadaniem odbudowania parafii po prawie 5-cio letnim okresie zawieszenia jej działalności, spowodowanym wysiedleniem jej mieszkańców podczas okupacji hitlerowskiej, wywiezieniem kościoła do Stalowej Woli oraz zniszczeniami, jakich dokonała wojna. Praktycznie od zera trzeba było odbudowywać zarówno strukturę materialną parafii (kościół, budynki) oraz organizować jej strukturę społeczną i duchową. Mieszkańcy, którzy przetrwali zawieruchę wojenną, wracając do swoich posiadłości, zastawali ruinę i zgliszcza, na których trzeba było odrodzić na nowo życie rodzinne. Pomimo tych wszystkich okoliczności, parafianie pod opieką swego duszpasterza bardzo szybko przyczynili się do przywrócenia życia parafialnego. Już w 1948 stanął na nowo kościół wybudowany z drewna oraz kolejno budynek plebanii i budynki gospodarcze. Wraz z ołtarzami i innymi przedmiotami kultu, które na czas wysiedlenia były wywiezione częściowo do Stalowej Woli, częściowo do Rozwadowa, a teraz powracały do Stanów, budziło się na nowo życie religijne i duchowe. Ks. Dobrzański zmarł w 1969 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Ksiądz Jan Kula
(proboszcz w latach 1969 ? 2005) Urodził się 21 marca 1930 roku w Giedlarowej, diecezja przemyska, jako syn Stanisława I Marii Niemczyk. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Leżajsku i po maturze w 1950 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam po latach studiów 10 maja 1956 roku przyjął świecenia kapłańskie z rak ks. bpa Franciszka Bardy. Jako wikariusz pracował w parafiach: Gwoźnica Górna (1956 ? 1958), Miękisz Nowy (1958 ? 1961), Kosina (1961 – 1964) i Stany (1964 – 1969). Pracując jako wikariusz w wymienionych parafiach odznaczał się gorliwością duszpasterską, sumiennością w podejmowaniu obowiązków, ciesząc się przy tym szacunkiem i uznaniem swoich przełożonych i wiernych świeckich. Do parafii Stany przybył 17 lipca 1964 roku, gdzie podjął głównie pracę katechetyczną. O początku dał się poznać, jako kapłan oddany sprawie bożej, kochający Ojczyznę i odważny wobec reżimu komunistycznego, który w owym czasie przysparzał wiele trudności, jak chodzi o działania duszpasterskie wśród dorosłych i młodzieży. Po śmierci ks. Romana Dobrzańskiego w roku 1969, został zamianowany proboszczem w parafii Stany i pełnił tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę w r. 2005. Całe swoje kapłańskie życie praktycznie poświęcił parafii Stany w której duszpasterzował 44 lata. Jako proboszcz kolejno podejmował inwestycje budowlane wznosząc kaplice mszalne w oddalonych od kościoła parafialnego miejscowościach, budując nowy murowany kościół obok drewnianego, który okazał się zbyt mały, jak na potrzeby duszpasterskie, wreszcie podejmując się budowy i przebudowy budynków parafialnych i adaptowanie ich do nowych potrzeb. Wraz z parafinami organizował punkty katechetyczne w prywatnych domach w okresie, kiedy nauka katechizacji była niedozwolona w szkołach, a organizowana poza nią natrafiała na utrudnienia i zakazy ówczesnych władz komunistycznych. W inicjowane przez niego działania włączała się społeczność parafialna, a także rodacy, którzy na określony czas, lub na stale wyemigrowali do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kościół parafialny w swoim wyposażeniu posiada wiele dzieł ufundowanych przez byłych parafian z USA. Dzięki postawie kapłańskiej ks. Jan Kula otrzymał tytuł: ?Expositorio Canonicali? od biskupa przemyskiego w roku 1972, a następnie za swoją gorliwą pracę został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Opatowie. Nominację tę otrzymał z nadania biskupa sandomierskiego dnia 28 września 1994 r., jako że parafia Stany od 1992 roku znalazła się w granicach nowo utworzonej diecezji Sandomierskiej. Ponadto ks. Jan Kula wszedł w skład Rady Kapłańskiej oraz pełnił funkcję Ojca Duchownego dekanatu Nisko. W roku 2005 osiągnął wiek emerytalny i złożył rezygnację z pełnionych obowiązków na ręce biskupa Andrzeja Dzięgi ukończywszy 75 rok życia. Od kilku wcześniejszych lat zmagał się z chorobą nowotworową, a pomimo to nie spowalniał swojego zaangażowania duszpasterskiego. Zmarł 8 listopada 2006 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Stanach.

Ksiądz Józef Tokarski (proboszcz w latach 1903 ? 1909) Urodził się 1 marca 1855 roku w Przeworsku. Po skończonym Gimnazjum w Rzeszowie w 1874 roku, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu gdzie odbywał studia teologiczne uwieńczone przyjęciem święceń 24 czerwca 1878 r. Przez kolejne lata podejmował posługę, jako wikariusz w parafiach Brzozów, Strzałkowice, Lesko, Monasterz, gdzie przez trzy miesiące pełnił także funkcję administratora. W kolejnych latach został skierowany na wikariat do Sokołowa, a następnie, jako administrator i proboszcz do Trzebosi. Po trzech latach proboszczowania w Trzebosi został zamianowany proboszczem w Stanach 17 listopada 1903 roku i funkcje tę pełnił do 18 lutego 1908 roku, kiedy to zamianowany został proboszczem w Jeżowem. Pełniąc funkcję proboszcza w Stanach był wicedziekanem dekanatu rudnickiego, a następnie dziekanem tegoż dekanatu. Za zasługi w posłudze duszpasterskiej otrzymał także godność kanonika. Zmarł 19 lutego 1919 w Jeżowem.

Ks. Zbigniew Józef Mistak
Urodził się 15 lutego 1950 roku w Wilkanowie k/ Bystrzycy Kłodzkiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w miejscowości Trzciana rozpoczął naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w którym odbywał przygotowanie do kapłaństwa przerwane dwuletnią służbą wojskową w Szczecinie-Podjuchy. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1975 roku, z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka. Jako wikariusz pracował w Niebylcu, Targowiskach i Rzeszowie. W tym okresie podjął studia na Wydziale Teologicznym ? Studium Pastoralne na KUL w Lublinie. W kolejnych latach kontynuował studia niestacjonarne na tej samej uczelni, gdzie przedłożył pracę magisterską nt. Katechumenat w diecezji Sandomierskiej.
Zamianowany proboszczem w parafii Krzątka w latach 1984-1993, następnie został proboszczem w parafii katedralnej w Sandomierzu w latach 1993-2005. Aktualnie pełni funkcję proboszcza w parafii Stany od lipca 2005 roku.
Obok podstawowej pracy duszpasterskie pełnił różne funkcje specjalistyczne. Był duszpasterzem głuchoniemych w Krośnie, przy kościele OO Franciszkanów. W latach 1979-1984, duszpasterzem akademickim przy kościele Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie, moderatorem i asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji sandomierskiej, koordynatorem diecezjalnych pielgrzymek, kierownikiem Ośrodka Katechumenalnego, dziekanem dekanatu Sandomierz Południe, ojcem duchownym dekanatu Nisko. Z godności kościelnych otrzymał tytuł prałata Archidiakona Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

Opr. X.Zb.Mistak

 1. ADP 1705, s. 29-59, a także Tabelaricae specificationes z 1828 r. przechowywane w Archiwum parafii Stany (Inw. nr 2)
  Liber Mortuorum, Stany T III s. 49
 2. A A Prz, Sygn. APK, Tabela Służbowa, ks. Birkenmajer Bernard s. 67
  Schematizmus venerabilis cleri secularis & regularis Dioecesis Rit. Lat. Premisliensis, pro anno Domini 1870 s. 128
 3. A A Prz, Sygn. APK, Tabela Służbowa, ks. Nowotarski Antoni s. 579
  A A Prz, Sygn. APK, Tabela Służbowa, ks. Jagoda Franciszek s. 311
 4. A A Prz., Księga nr 250, Status Cleri, ks. Tokarski Józef; por. A A Prz, Sygn. APK, Tabela Służbowa, ks. Tokarski Józefa s. 855
 5. A A Prz., Księga nr 250, Status Cleri, ks. Stachurski Tadeusz; por. ks. A. Motyka, Ks. Tadeusz Stachurski. Proboszcz trzciański okresu przemian, ?Niedziela? 41 (758) 7 października 2012, s. V.
 6. Archiwum Diecezjalne w Przemyślu TDS XXV/2 Rudnicki
 7. A A Prz., Księga nr 250, Status Cleri, ks. Przybyłowicz Jakub
 8. A A Prz., Księga nr 250, Status Cleri, ks. Dobrzański Roman
 9. Aplikaty Kurii Diecezjalnej w Przemyśl (archiwum parafialne); por. KDS, rok 101 (2008), nr 1-2, s. 67-73

Zobacz pełną listę wszystkich księży pracujących w parafii Stany na przestrzeni 200 lat jej istnienia.