Parafia Stany

Budowa kaplicy w Przyszowie

Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
Oddział w Bojanowie
06943010162001653920000001
Adres Stowarzyszenia:
Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie
Przyszów Zapuście 23
37-433 Bojanów
NIP 865-24-96-876
REGON 180354959
OPP
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000308734

Statut


STATUT KOMITETU  BUDOWY KAPLICY w Przyszowie.

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie “Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie ” zwane dalej “Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem realizującym cele określone niniejszym statutem.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Przyszów, Gm. Bojanów, Powiat Stalowowolski. 
§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 tekst jednolity /. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie.
§ 5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 6
Stowarzyszenie może publikować ulotki, foldery i in. materiały popularyzujące cele Stowarzyszenia.
§ 7
Stowarzyszenie może ustanowić odznakę lub medal wręczany osobom za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

II. CELE  STOWARZYSZENIA

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest budowa Kaplicy w Przyszowie.
§ 9
Cele określone w § 8 Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:
gromadzenie środków na realizację inwestycji,
poszukiwanie sponsorów i wolontariuszy włączających się w proces budowy i inne działania na rzecz budowy kaplicy,
podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie przy realizacji swych zadań statutowych współpracuje: z właściwymi organami rządowymi i samorządowymi, z Ochotniczą Strażą Pożarną, z Parafią Rzymskokatolicką w Stanach, oraz z innymi organizacjami społecznymi, naukowymi i kościelnymi niosącymi pomoc Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych.
§ 10
Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków; Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników najemnych, do prac administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem aparatu wykonawczego. 

III. CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA

§ 11
Członkowie dzielą się na:
a)       zwyczajnych,
b)       wspierających,
c)       honorowych,
Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską oraz zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej i czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje stałą składkę na  rzecz Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei Stowarzyszenia, której tę godność nada Walne Zgromadzenie.
Członkiem zwyczajnym, wspierającym lub honorowym może być także cudzoziemiec, który wniesie wkład w realizację celów Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania przepisów statutu.
§ 12
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
popularyzowanie celów Stowarzyszenia oraz werbowanie nowych członków i  sponsorów,
regularne opłacanie zadeklarowanych składek,
branie czynnego udziału w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członka wspierającego należy regularne wpłacanie zadeklarowanych składek.
§ 13
Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo:
czynnego i biernego prawa wyborczego,
zgłaszanie wniosków do Zarządu w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawo brania udziału z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia oraz domagania się wyjaśnień w sprawie podejmowania decyzji przez Zarząd, pociągających za sobą skutki finansowe. W myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o Stowarzyszeniach, członkiem wspierającym może być osoba prawna.
3. Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkowi zwyczajnemu.
§ 14
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie.
§ 15
1. Członkostwo zwyczajne ustaje:
a/ w razie wystąpienia zgłoszonego na piśmie przez członka,
b/ wykreślenia przez Zarząd w razie nie opłacenia składki przez okres jednego roku lub dopuszczenia się czynu niegodnego,
c/ śmierci członka.
2. Członkostwo wspierające ustaje w razie zgłoszenia takiego wniosku na piśmie lub w razie nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań przez okres co najmniej jednego roku.

IV. WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 § 16
1.  Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwane dalej “Walnym Zgromadzeniem”,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i upływa z dniem wyboru nowych władz na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja ta ulega automatycznemu przedłużeniu, o ile z przyczyn niezależnych, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie w terminie późniejszym.
§ 17
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata.
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ na żądanie co najmniej 25% członków Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na drodze pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz wskazane miejsce i godzinę rozpoczęcia obrad.
Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej 50% członków zwyczajnych. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane jest w dwóch terminach (drugi termin może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia), wówczas w drugim terminie obrady Walnego Zgromadzenia są ważne, niezależnie  od liczby uczestniczących w nim członków.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a/ uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b/ uchwalanie zmian statutu,
c/ podejmowanie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,
d/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
f/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
g/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h/ podejmowanie uchwał w sprawie powołania komisji i zespołów dla rozpatrywania wydzielonych spraw wynikających z celów Stowarzyszenia,
i/ nadawanie członkostwa honorowego,
j/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
k/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
l/ rozpatrywanie innych spraw wymagających ustosunkowania się do nich Walnego Zgromadzenia.
§ 19
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek 25% obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków, głosowanie jest tajnie.
Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 liczby oddanych głosów.
§ 20
1. Zarząd składa się od 4 – 6 członków. Zarząd ze swego grona wybiera:
a/ Prezesa,
b/ Zastępcę Prezesa,
c/ Sekretarza.
d/ Skarbnika,
e/ dwóch Członków Zarządu.
§ 21
Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie  na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.
§ 22
Umowy, akta oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes lub Z-ca Prezesa  i Skarbnik.

Uchwały


PROTOKÓŁ
z zebrania założycielskiego
W dniu 16 kwietnia 2008 r. w Przyszowie w sali Domu Kultury ? Przyszów nr 23, odbyło się zebranie w sprawie powołania do życia Stowarzyszenia w związku z zaplanowaną budową kaplicy.
Organizatorami zebrania byli Wdowiak Edward, Żak Wiesław i Burdzy Józef. Po powitaniu zebranych i przedstawieniu celu zebrania organizatorzy przedstawili zebranym sposób głosowania i podejmowania uchwał.
W kolejnym kroku zgłoszono kandydatury na przewodniczącego do prowadzenia zebrania i sekretarza do sporządzenia protokołu. W jawnym głosowaniu dokonano wyboru:
Przewodniczącym zebrania został ? Popek Mieczysław
Sekretarzem został ? Krzysztof Warchoł
Przewodniczący zebrania przedłożył zgromadzonym treść uchwały o powołaniu do życia Stowarzyszenia o nazwie: Komitet budowy Kaplicy w Przyszowie i poddał pod głosowanie. Wszyscy obecni na zebraniu przyjęli ją jednogłośnie. (uchwała nr 1) Sporządzono listę założycieli.
W kolejnym punkcie została zebranym zaprezentowana treść statutu Stowarzyszenia. Po dyskusji i wyjaśnieniu niektórych kwestii poddano pod głosowanie przyjęcie statutu. Statut został przyjęty jednogłośnie. (uchwała nr 2)
Następnie przystąpiono do wyłonienia Komitetu Założycielskiego w celu podjęcia wszystkich wymaganych kroków do jego zarejestrowania. Po zgłoszeniu kandydatów i głosowaniu wybrano Komitet Założycielski. (uchwała nr 3)
Z kolei przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia ? Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z regulaminem w tajnym głosowaniu wyłoniono Zarząd w liczbie sześciu członków (uchwała nr 4), a następnie wybrano trzech członków Komisji Rewizyjnej. (uchwała nr 5)
Na tym obrady zakończono.
Sekretarz zebrania:                      Przewodniczący zebrania:  
Krzysztof Warchoł                       Mieczysław Popek

Uchwała nr 1/2008
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia

Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie
Zebrani w dniu 16 kwietnia 2008 r. na Walnym Zgromadzeniu w Przyszowie postanawiają założyć Stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie, z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23.
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie
Za uchwałą głosowało 16 osób.

§ 1
Na podstawie art. 1 ust. 1, art.. 2 ust. 1, art. 3 ust 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 16 lit. a/, § 17 lit. a/, § 18 lit. a/ i e/ Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2008
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia

Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie
Zebrani w dniu 16 kwietnia 2008 r. w Przyszowie na Walnym Zgromadzeniu po zapoznaniu się z treścią statutu Stowarzyszenia o nazwie Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie, z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23, w jawnym głosowaniu postanawiają przyjąć projekt statutu w formule zaprezentowanej na zebraniu.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie
Za uchwałą głosowało 16 osób.

§ 1
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 18 lit. b Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2008
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia

Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:
1. Wdowiak Edward
2. Żak Wiesław
3. Burdzy Józef
4. Warchoł Krzysztof
W wyniku glosowania jawnego kandydaci do Komitetu Założycielskiego otrzymali następujące ilości głosów:

1. sześć ; 2. pięć ; 3.trzy ; 4 dwa

Wobec tego członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:
1. Wdowiak Edward
2. Żak Wiesław
3. Burdzy Józef.

Założyciele Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23, upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w wymienionym powyżej składzie do zarejestrowania Stowarzyszenia  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział KRS, ul. Trembeckiego 11a.

§ 1
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 18 lit. h/ Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2008
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia
Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

Przewodniczący obrad zaproponował wybór władz Stowarzyszenia w składzie Prezes, z-ca prezesa, sekretarz, skarbnik,  członkowie zarządu.
Zgłoszono następujące kandydatury:
Wdowiak Edward 
Nitek Józef
Alina Cuber
Burdzy Józef
Cuber Genowefa
Żak Wiesław
Warchoł Krzysztof

W tajnym głosowaniu uzyskali następującą liczbę głosów:
szesnaście
czternaście
osiem
siedem
sześć
pięć
dwa

Zgodnie z liczbą uzyskanych głosów, powołane został zarząd Stowarzyszenia:
Wdowiak Edward      –          prezes
Nitek Józef                   –          z-ca prezesa
Alina Cuber                 –          sekretarz
Burdzy Józef                –          skarbnik
Cuber Genowefa        –          członek zarządu
Żak Wiesław                –          członek zarządu

Założyciele Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23, Wybrali Zarząd Stowarzyszenia w składzie osób powyżej wymienionych.

§ 1
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 18 lit. g/ Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd oraz członkowie założyciele


Zarząd:
WDOWIAK EDWARD
NITEK JÓZEF
CUBER ALINA
BURDZY JÓZEF
CUBER GENOWEFA
ŻAK WIESŁAW

Członkowie założyciele:
Józef Burdzy
Józef Derylak
Krzysztof Warchoł
Jan Burdzy
Józef Nitek
Mieczysław Popek
Edward Popek
Edward Wdowiak
Władysław Burdzy
Wiesław Żak
Marek Wdowiak
Józef Bieńko
Alina Cuber
Genowefa Cuber
Krzysztof Kopacz
Maria Kopacz

Kolejni Członkowie
Małgorzata Warchoł
Jan Wdowiak
Wiesław Sulich
Weronika Cuber

Harmonogram prac przy budowie kaplicy (krótka kronika budowy)

W roku 2006  decyzja o budowie dojazdowej kaplicy w Przyszowie

 • Dotychczas Msze św. w niedziele i święta odprawiane są w sali strażackiej remizy.
 • Po  uzyskaniu zgody Kurii Biskupie w Sandomierzu przygotowany został projekt przez inżynierów: Marka Gierulskiego, Zbigniewa Konopki, Alojzego Kubisia i Aleksandra Piędela.
 • Przez następne miesiące trwały prace nad wszelkimi uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Zbierano składki, przygotowywano materiał i teren pod rozpoczęcie budowy.

1 maja 2007 roku

 • Bp Edward Frankowski dokonał poświęcenia placu budowy
 • Pozwolenie zostało udzielone przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli w dniu22 lipca 2008 r.
 • W tym czasie powstało Stowarzyszenie ?Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie?, którego pierwszym prezesem został Edward Wdowiak.
 • Do końca roku 2008 zaplanowano wylanie ławy, położenie fundamentów i obłożenie ich ziemią.
 • Do końca roku zostały wykonane wszystkie zaplanowane prace dzięki ofiarności i pracy poszczególnych parafian, a zwłaszcza murarzy: Kopacz Krzysztof, Dąbal Józef, Popek Kazimierz, Cuber Julian, Władysław Burdzy , Derylak Józef.
 • Pod koniec roku 2008 zakupiono pierwszą partię materiału budowlanego

Rok 2009

 • Przez zimę i w ciągu kolejnych miesięcy zbierano środki na zakup materiału,
 • W pierwszej połowie roku wykonano podmurówki, przygotowanie do instalacji wodnej i elektrycznej, uzupełniono ziemię wokół fundamentów,
 • Systematycznie gromadzono materiał na budowę, głównie pustaki  i cegłę,
 • Pod koniec października wybudowano pierwszą część ścian w nawie głównej,
 • wyprowadzenie ścian pod konstrukcję wieńca związanego ze stropem i zadaszeniem.

Rok 2010

 • Dalsze prace budowlane
 • Wykonanie i wylanie stropu

Rok 2011

 • Przygotowanie materiału na więźbę dachową
 • Zakup cegły klinkierowej na elewację zewnętrzną

Rok 2012

 • Zamontowanie części stolarki aluminiowej
 • Zamontowanie Krzyża na szczycie kaplicy ze stali nierdzewnej
 • Częściowe wykonanie więźby dachowej i przykrycie papą

Rok 2013 

 • Wykonanie konstrukcji dachowej i obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spadowymi,
 • Częściowe wykonanie posadzek wewnętrznych  i schodów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wykonanie przyłącza wody oraz sanitariatów

Rok 2014

 • Zamontowanie aluminiowej stolarki drzwiowej i okiennej
 • Poszycie dachu z blachy tytanowej
 • Instalacja elektryczna i odgromowa
 • Tynki zewnętrzne

Rok 2015

 • Tynki wewnątrz kaplicy
 • Posadzkowa instalacja grzewcza
 • Wykonanie studzienek odpływowych
 • Parking i urządzenie placu
 • Ociepl stropu

Rok 2016

 • Malowanie wnętrza
 • Stolarka drewniana

Rok 2017

 • Prace terenowe wokół kaplicy
 • Założenie posadzki marmurowej w prezbiterium oraz wykonanie ołtarza, ambonki i podstawy pod tabernakulum
 • Zakup organów cyfrowych na chór dla organisty