PROTOKÓŁ

z zebrania założycielskiego

W dniu 16 kwietnia 2008 r. w Przyszowie w sali Domu Kultury – Przyszów nr 23, odbyło się zebranie w sprawie powołania do życia Stowarzyszenia w związku z zaplanowaną budową kaplicy.

Organizatorami zebrania byli Wdowiak Edward, Żak Wiesław i Burdzy Józef. Po powitaniu zebranych i przedstawieniu celu zebrania organizatorzy przedstawili zebranym sposób głosowania i podejmowania uchwał.

w kolejnym kroku zgłoszono kandydatury na przewodniczącego do prowadzenia zebrania i sekretarza do sporządzenia protokołu. W jawnym głosowaniu dokonano wyboru:

Przewodniczącym zebrania został – Popek Mieczysław

Sekretarzem został – Krzysztof Warchoł

Przewodniczący zebrania przedłożył zgromadzonym treść uchwały o powołaniu do życia Stowarzyszenia o nazwie: Komitet budowy Kaplicy w Przyszowie i poddał pod głosowanie. Wszyscy obecni na zebraniu przyjęli ją jednogłośnie. (uchwała nr 1) Sporządzono listę założycieli.

W kolejnym punkcie została zebranym zaprezentowana treść statutu Stowarzyszenia. Po dyskusji i wyjaśnieniu niektórych kwestii poddano pod głosowanie przyjęcie statutu. Statut został przyjęty jednogłośnie. (uchwała nr 2)

Następnie przystąpiono do wyłonienia Komitetu Założycielskiego w celu podjęcia wszystkich wymaganych kroków do jego zarejestrowania. Po zgłoszeniu kandydatów i głosowaniu wybrano Komitet Założycielski. (uchwała nr 3)

 Z kolei przystąpiono do wyboru władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z regulaminem w tajnym głosowaniu wyłoniono Zarząd w liczbie sześciu członków (uchwała nr 4), a następnie wybrano trzech członków Komisji Rewizyjnej. (uchwała nr 5)

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz zebrania:                      Przewodniczący zebrania:  

Krzysztof Warchoł                       Mieczysław Popek

 

 

Uchwała nr 1/2008

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia

Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

Zebrani w dniu 16 kwietnia 2008 r. na Walnym Zgromadzeniu w Przyszowie postanawiają założyć Stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie, z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie

Za uchwałą głosowało 16 osób.

§ 1

 

Na podstawie art. 1 ust. 1, art.. 2 ust. 1, art. 3 ust 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 16 lit. a/, § 17 lit. a/, § 18 lit. a/ i e/ Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 2/2008

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia

Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

Zebrani w dniu 16 kwietnia 2008 r. w Przyszowie na Walnym Zgromadzeniu po zapoznaniu się z treścią statutu Stowarzyszenia o nazwie Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie, z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23, w jawnym głosowaniu postanawiają przyjąć projekt statutu w formule zaprezentowanej na zebraniu.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie

Za uchwałą głosowało 16 osób.

§ 1

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 18 lit. b Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 3/2008

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia

Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:

1. Wdowiak Edward

2. Żak Wiesław

3. Burdzy Józef

4. Warchoł Krzysztof

W wyniku glosowania jawnego kandydaci do Komitetu Założycielskiego otrzymali następujące ilości głosów:

1. sześć ; 2. pięć ; 3.trzy ; 4 dwa

Wobec tego członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:

1. Wdowiak Edward

2. Żak Wiesław

3. Burdzy Józef.

Założyciele Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23, upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w wymienionym powyżej składzie do zarejestrowania Stowarzyszenia  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział KRS, ul. Trembeckiego 11a.

§ 1

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 18 lit. h/ Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 4/2008

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia

Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

Przewodniczący obrad zaproponował wybór władz Stowarzyszenia w składzie Prezes, z-ca prezesa, sekretarz, skarbnik,  członkowie zarządu.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Wdowiak Edward 

Nitek Józef

Alina Cuber

Burdzy Józef

Cuber Gen

owefa

Żak Wiesław

Warchoł Krzysztof

W tajnym głosowaniu uzyskali następującą liczbę głosów:

szesnaście

czternaście

osiem

siedem

sześć

pięć

dwa

Zgodnie z liczbą uzyskanych głosów, powołane został zarząd Stowarzyszenia:

Wdowiak Edward      -          prezes

Nitek Józef                   -          z-ca prezesa

Alina Cuber                 -          sekretarz

Burdzy Józef                -          skarbnik

Cuber Genowefa        -          członek zarządu

Żak Wiesław                -          członek zarządu

Założyciele Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie z siedzibą w Przyszów Zapuście, nr 23, Wybrali Zarząd Stowarzyszenia w składzie osób powyżej wymienionych.

§ 1

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami), § 18 lit. g/ Statutu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.