STATUT

KOMITETU  BUDOWY KAPLICY

w Przyszowie.

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie "Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie " zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem realizującym cele określone niniejszym statutem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Przyszów, Gm. Bojanów, Powiat Stalowowolski. 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 tekst jednolity /. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie może publikować ulotki, foldery i in. materiały popularyzujące cele Stowarzyszenia.

§ 7

           Stowarzyszenie może ustanowić odznakę lub medal wręczany osobom za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

II. CELE  STOWARZYSZENIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest budowa Kaplicy w Przyszowie.

§ 9

Cele określone w § 8 Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

gromadzenie środków na realizację inwestycji,

poszukiwanie sponsorów i wolontariuszy włączających się w proces budowy i inne działania na rzecz budowy kaplicy,

podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie przy realizacji swych zadań statutowych współpracuje: z właściwymi organami rządowymi i samorządowymi, z Ochotniczą Strażą Pożarną, z Parafią Rzymskokatolicką w Stanach, oraz z innymi organizacjami społecznymi, naukowymi i kościelnymi niosącymi pomoc Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych.

§ 10

Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków; Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników najemnych, do prac administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem aparatu wykonawczego. 

III. CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA

§ 11

Członkowie dzielą się na:

a)       zwyczajnych,

b)       wspierających,

c)       honorowych,

Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską oraz zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej i czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje stałą składkę na  rzecz Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei Stowarzyszenia, której tę godność nada Walne Zgromadzenie.

Członkiem zwyczajnym, wspierającym lub honorowym może być także cudzoziemiec, który wniesie wkład w realizację celów Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania przepisów statutu.

§ 12

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

popularyzowanie celów Stowarzyszenia oraz werbowanie nowych członków i  sponsorów,

regularne opłacanie zadeklarowanych składek,

branie czynnego udziału w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków członka wspierającego należy regularne wpłacanie zadeklarowanych składek.

§ 13

Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo:

czynnego i biernego prawa wyborczego,

zgłaszanie wniosków do Zarządu w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo brania udziału z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia oraz domagania się wyjaśnień w sprawie podejmowania decyzji przez Zarząd, pociągających za sobą skutki finansowe. W myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o Stowarzyszeniach, członkiem wspierającym może być osoba prawna.

3. Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkowi zwyczajnemu.

§ 14

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie.

 

§ 15

1. Członkostwo zwyczajne ustaje:

a/ w razie wystąpienia zgłoszonego na piśmie przez członka,

b/ wykreślenia przez Zarząd w razie nie opłacenia składki przez okres jednego roku lub dopuszczenia się czynu niegodnego,

c/ śmierci członka.

2. Członkostwo wspierające ustaje w razie zgłoszenia takiego wniosku na piśmie lub w razie nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań przez okres co najmniej jednego roku.

IV. WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 § 16

1.  Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem",

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i upływa z dniem wyboru nowych władz na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja ta ulega automatycznemu przedłużeniu, o ile z przyczyn niezależnych, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie w terminie późniejszym.

§ 17

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata.

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c/ na żądanie co najmniej 25% członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na drodze pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz wskazane miejsce i godzinę rozpoczęcia obrad.

Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej 50% członków zwyczajnych. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane jest w dwóch terminach (drugi termin może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia), wówczas w drugim terminie obrady Walnego Zgromadzenia są ważne, niezależnie  od liczby uczestniczących w nim członków.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a/ uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b/ uchwalanie zmian statutu,

c/ podejmowanie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,

d/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

f/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

g/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h/ podejmowanie uchwał w sprawie powołania komisji i zespołów dla rozpatrywania wydzielonych spraw wynikających z celów Stowarzyszenia,

i/ nadawanie członkostwa honorowego,

j/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

k/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

l/ rozpatrywanie innych spraw wymagających ustosunkowania się do nich Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek 25% obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków, głosowanie jest tajnie.

Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 liczby oddanych głosów.

§ 20

1. Zarząd składa się od 4 - 6 członków. Zarząd ze swego grona wybiera:

a/ Prezesa,

b/ Zastępcę Prezesa,

c/ Sekretarza.

d/ Skarbnika,

e/ dwóch Członków Zarządu.

§ 21

Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie  na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.

§ 22

Umowy, akta oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes lub Z-ca Prezesa  i Skarbnik.